Η Ομάδα μας στο Facebook!

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

NASA cameras best evidence of UFO


This is a clear proof of an unknown spacecraft in the Earth's orbit.

The video was filmed during the STS-114 mission from the space shuttle in 2005 and is the best evidence for UFOs from Nasa cameras.

Watch how the UFO flies and makes a turn - There is no physical object that can do that!
The Space Transport System is a code that characterizes every Discovery space mission at the International Space Station. The STS-114 (Space Transportation System) was launched in July 2005 as the first such mission 2.5 years after the Columbia tragedy, reviving the space shuttle program at its regular pace.

Discovery's purpose was to tie to the Space Station and refuel his crew. Before doing so, the space shuttle operator executed a maneuver around the station to take photographs from outside to locate possible damage.

The examination of the pictures showed a little trouble and the astronaut Steve Robinson emerged from the capsule for the necessary repairs. It was then that NASA cameras recorded a UFO! White in the Darkness of Space, the mysterious craft has distanced itself from Discovery to return moments later and short for a while before completely changing its direction. This bizarre move made NASA experts call it Boomerang.

The reassuring reports of the US space agency spoke of stray space debris, at the same time many voices spoke of deliberately changing a direction of the object, indicating the existence of intelligent life.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής