Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΒΡΙΛἈντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους

ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Πάντα κατά τίς σαφώς προσωπικές μου μή όμως "έπιστημονικές" άναλύσεις, τής τών Έλλήνων Κοσμολογίας (Κοσμογωνίας και Ζωηγωνίας ή καί Άνθρωπογονίας), καί τών έξ αύτών τών αναλύσεων έρμηνειών καί έκτιμήσεων ή είς τόν Πλανήτην μας ζωή ήλθε (προήλθε), κατ΄άρχάς άπό τόν Ούρανό. Δήλα δή άπό ζωϊκά μόρια καί ζωϊκούς μήκυτες, όπού έφεραν τά έλθόντα (πέσοντα) άπό διάφορα άστρικά συγκροτήματα μετεωριτικά σώματα.


Μεταξύ δέ τών σωμάτων τούτων ήτο καί ό είς τήν εύρητέραν Άττικοβοιωτίαν έλθών Μετεωρίτης. Ούτος δέ είναι ό τής Παλλήνης, διά τού όποίου ήλθαν ή έστω προήλθαν τά ζωϊκά μόρια καί οί ζωϊκοί μήκυτες έκ τών όποίων άνεφύησαν οί πρώτοι της Άττικοβοιωτίας άνθρωποειδείς, ήτοι οί καί Παλληνιδείς έπονομασθέντες. Έκ τούτων δέ, κατά τήν πορείαν τής "έξελίξεως τών είδών" προήλθαν, πλήν τών Κερκοπιδών καί Έρυχθονειδών (όχι Έριχθονειδών) καί οί Φλεγυείς καί Βριλλισιδείς (οί Βρίλ).

Φυσικά μία άλλη πηγή, πλήν τών μετεωριτικών σωμάτων, σχηματισμού τής ζωής (πανίδος καί χλωρίδος) είναι τά ήφαίστεια. Περί αύτής όμως τής πηγής σχετική άναφορά δέν δύναται νά γίνει πρός τό παρόν.

Ή περί τής έκ τών μετεωριτικών σωμάτων προελεύσεως τής ζωής καί δή είς τήν Άττικοβοιωτίαν άνωτέρω άναφορά γίνεται μέ άφορήν τό μέ τόν τίτλον: «Η ΖΩΗ ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» θέμα τής 2ας σελίδος τού ένθετου «ΣΥΜΠΑΝ/ΒΗΜΑ SCIENCE» τής έφημερίδος «ΤΟ ΒΗΜΑ» τής 9ης/5ου/2004.

Από τό θέμα τούτου θά άντιγράψω μόνο τήν είσαγωγική του παράγραφο καί τήν έντός τής φωτογραφίας (άπό έκρηξιν τού Ηλίου μας) λεζάντα του. Ή δέ άντιγραφή αύτών, μά κυρίως ή πρόσκλησις ή παρότρυνσις μελέτης καί τού θέματος τούτου γίνεται και δίότι: Οί είς τίς κατά καιρούς, σέ γραπτά κείμενα καί τηλεοπτικές συζητήσεις, άναφορές είς τούς Φλεγυείς καί κυρίως είς τούς Βρίλ, διάφορα άτομα, ( καλυπτώμενα πίσω άπό τήν άνωνυμία καί άνευθυνότητα τού ψευδώνυμου), χρησιμοποιώντας τίς σελίδες τών διαφόρων Ίστοσελίδων, κυρίως τού Φορούμ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ", π.χ Kelsos, Πλωτίνος, καί Φωτογράφος, χλευάζουν, λοιδορούν, κατασυκοφαντούν καί ύβρίζουν τους έχοντας έπιχειρήσει αύτές τίς άναφορές καί είδικότερα τόν γράφοντα.

Είς τήν είσαγωγική, λοιπόν παράγραφο καί τήν λεζάντα, τού θέματος τούτου τής έφημερίδος "ΤΟ ΒΗΜΑ" σημειώνονται:

α). "Αναλύοντας τά κατάλοιπα των διαστηιμικών αντικειμένων που έπεσαν στη Γη οι επιστήμονες μπορούν πλέον να υπολογίσουν τον ακριβή χρόνο δημιουργίας του πλανήτη μας.
Οι επιστήμονες είναι βέβαια ακόμα σε θέση να πουν πότε ακριβώς γεννήθηκε η ζωή στη Γη, υποπτεύονται όμως ότι έφθασε μαζί με τους κοσμικούς «επισκέπτες» που ήρθαν στον πλανήτη λίγο μετά τη γεννησή του".

β). "Γιγαντιαίοι αστεροειδείς (ορισμένοι σε μέγεθος μικρού πλανήτη) έπεφταν στην υπό διαφόρφωση Γη προκαλώντας συνεχείς μεταβολές τόσο στο μέγεθος όσο και στη χημική της σύσταση δημιουργώντας τελικά το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια τέτοια σφορδή σύγκρουση τεραστίου αστεροειδούς με τη Γη είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των συνθηκών που επέτρεψαν τη γέννηση της Σελήνης."

Προτρέπω τήν συνδιαστική μελέτη καί τού θέματος τούτου μετά πολλών άλλων σχετικών καί διότι: προσεχώς ένδέχεται νά πραγματοποιηθεί αύταπόδεικτη άναφορά (έμφάνισις) Βρίλ είς τήν Άττική καί έπιστημονική έπιβεβαίωσιν τής άπό συγκεκριμένο άστρικό (ξένο είς τόν Γαλαξία μας καί φυσικά τού ήλιακoύ μας συστήματος) Σώμα έλευσις (ώς μετεωριτικών σωμάτων) τών Νησιών τών Κυκλάδων.

fourakis-kea.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής