Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

The Origin of the Matrix, the Universal Origin of Man, how we came here and how we will get out of here.


How did the Matrix start and how did we get here? All this begins with the Source, nothing can be outside the source. Because the source lies inside and penetrates everything, the Matrix system was created through the source as a form of entertainment, challenges, and experiences.

MATRIX regulations have changed! IMPORTANT Announcement all souls are able to escape!


There has been a great change from the source, all the soul contracts have been revoked from the past present and the future in all dimensions and all the spheres of the existence of the Matrix. When the soul contracts were revoked with them, all chakra systems were permanently removed, allowing all of them to escape from the Matrix.

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Οι κανονισμοί του MATRIX άλλαξαν! ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Ανακοίνωση όλες οι ψυχές είναι σε θέση να δραπετεύσουν!


Υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή από την πηγή, έχουν ανακληθεί όλα τα ψυχικά συμβόλαια από το παρελθόν το παρόν και το μέλλον σε όλες τις διαστάσεις και όλες τις σφαίρες ύπαρξης του Matrix. Όταν ανακλήθηκαν τα ψυχικά συμβόλαια μαζί με αυτά αφαιρέθηκαν όλα τα συστήματα των τσάκρας οριστικά επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο να ξεφύγουν όλοι από το Matrix.

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Η Προέλευση του Matrix, η Παγκόσμια καταγωγή του ανθρώπου, πώς φτάσαμε εδώ και πώς θα ξεφύγουμε.


Πώς ξεκινησε το Matrix και πώς φτάσαμε εδώ; Όλο αυτό ξεκινά με την Πηγή, τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει εκτός της πηγής. Διότι η πηγή βρίσκετε μέσα και διαπερνά τα πάντα, το σύστημα του Matrix δημιουργήθηκε μέσα από την πηγή ως μορφή διασκέδασης, πρόκλησης και εμπειρίας.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Συμπαντική μνήμη, μορφικός συντονισμός και Μορφογενετικά πεδία


Τα μορφογενετικά πεδία είναι αόρατα πεδία, τα οποία περιέχουν ενέργεια και πληροφορίες μη έχοντας μια σταθερή ουσία υλικού (όπως άτομα και ηλεκτρόνια). Υπάρχων αδρανών / δονητικών μαζών και μη-υλικών περιοχών επιρροής που επεκτείνονται στο διάστημα, μεγαλώνουν με το χρόνο και αποτυπώνουν τη μνήμη των προηγούμενων φυσικών υπάρξεων.

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Οι Αρχοντες των Γνωστικων μια σύντομη περιγραφή


Οι Άρχοντες, στον Γνωστικισμό ήταν μια από τις πολλές παγκόσμιες δυνάμεις που δημιουργήθηκαν μαζί με τον υλικό κόσμο από μια υποδεέστερη θεότητα που ονομάζεται (Δημιουργός). Οι Γνωστικοί ήταν θρησκευτικοί δυϊστές που έκριναν ότι η ύλη είναι σατανική και το πνεύμα καλό και ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται με την εσωτερική γνώση ή το (gnosis).

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Η Σάρκινη Φυλακή του ανθρώπου (666)


Ο Άνθρακας 12: Η βάση της δημιουργίας του matrix

«Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς’.» [Αποκάλυψις 13:18] Ο άνθρωπος αιώνες προβληματίζεται για το τί ακριβώς σημαίνει ο αριθμός «χξς’» δηλαδή το περιβόητο «666». Κι όμως το κλειδί της λύσης το δίνει το ίδιο το απόσπασμα της Αποκάλυψης, όπου ταυτίζει αυτόν τον αριθμό του θηρίου, με τον αριθμό του ανθρώπου. Το 666 δηλαδή, μοιάζει να είναι κοινός αριθμός του θηρίου και του ανθρώπου.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Επιστήμονας ανακάλυψε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να διακρίνουμε «Πολυδιάστατα Όντα»


Η εφημερίδα Juarez Times πήρε συνέντευξη από τον εφευρέτη επιστήμονα Daniel Nemes ο οποίος παρείχε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την οικοδόμηση μιας μηχανής που μας επιτρέπει να παρατηρούμαι και να καταγράφουμε οντότητες ή όντα άλλων διαστάσεων.

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής